Публічний договір

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м.Київ         «__»_____________ 2018 року 

Громадянин (-ка) ___________________________________________________________

___________________________________________________(ПІБ, Ідентифікаційний номер), в подальшому іменований – Довіритель, з однієї сторони, таФізична особа – підприємець Даневич Інна Миколаївна, в подальшому іменований – Повірений, разом іменовані – Сторони, уклали даний договір про наступне:

 1. Предмет договору
  1. Відповідно до умов даного Договору Повірений приймає на себе обов’язки від імені та за рахунок Довірителя здійснити Довірителю доставку Товару, який придбає Довіритель у підприємства, за адресою, в строки та в асортименті, що зазначає Довіритель.
  2. Відповідно до умов даного Договору Повірений приймає на себе обов’язок оплатити Товар за рахунок Довірителя у випадку прямої вказівки про це Довірителем. У разі необхідності здійснення оплати Товару, Повірений надає Довірителю реквізити для оплати або погоджує порядок компенсації коштів, сплачених Повіреним.
  3. За виконання дій, передбачених даним Договором, Довіритель сплачує Повіреному винагороду у розмірі та в порядку, що погоджується сторонами.
 2. Права та Обов’язки Сторін
  1. Повірений зобов’язаний:

-виконати погоджені із Довірителем дії, визначені в п. 1.1. та 1.2. даного Договору, своєчасно та належним чином.

- на вимогу Довірителя надати чек, що підтверджує придбання товару та документ про оплату винагороди Повіреному.

  1. Повірений має право:

- відмовитись від виконання доручення за даним договором у випадку якщо Довіритель не сплатив кошти Повіреному, необхідні для оплати Товару, або не надає кошти при отриманні Товару у випадку, коли за домовленістю Сторін передбачена компенсація Повіреному;

- залучати до виконання даного договору третіх осіб.

  1. Довіритель зобов’язаний:

- забезпечити Повіреного сім необхідним для виконання дій, передбачених даним договором, надати грошові кошти для оплати Товару в погоджені строки та погодженим шляхом, своєчасно сплатити винагороду у погодженому сторонами розмірі.

  1. Довіритель має право:

- своєчасно отримати Товар, придбання та доставку якого від імені Довірителя здійснює Повірений

- отримати всі супровідні документи, щодо яких є домовленість між сторонами.

 1. Розмір винагороди
  1. Сторони погодили, що розмір винагороди Повіреного за даним договором обумовлюється сторонами окремо.
 2. Відповідальність сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання своїх обов’язків за даним договором в порядку та в розмірі, визначених чинним законодавством України.
  2. У разі відмови Довірителя отримати Товар від Повіреного, який відповідає вимогам, поставленим довірителем при здійсненні замовлення Довіритель сплачує вартість винагороди за доставку Товару.
 3. Інші умови
  1. Даний договір є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам – підприємцям), вступає в силу з моменту його підписання (акцепту) Довірителем і діє до повного виконання договору Сторонами.
  2. Електронна версія даного договору має юридичну силу. На вимогу Довірителя один примірник договору може бути наданий останньому з підписом Повіреного.
  3. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 4. Місцезнаходження та підписи сторін

ДОВІРИТЕЛЬ


 • (ПІБ)

  (адреса)

  (ідентифікаційний №)

  (підпис)

 

ПОВІРЕНИЙ

ФОП Даневич І.М.

ІПН 3296909569

 

_______________________

(підпис)

 


Согласно с положениями ст. 633 ГК Украины данный договор является публичным